Về cơ bản, thị trường dược phẩm trong tháng 7 nói riêng và 7 tháng đầu năm 2022 nói chung duy trì ổn định, đáp ứng đủ thuốc cung ứng cho các cơ sở khám chữa bệnh và nhu cầu điều trị của nhân dân, đảm bảo đủ thuốc phục vụ phòng chống dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc hay tăng giá thuốc đột biến; cơ bản tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát.

Về cơ bản, thị trường dược phẩm trong tháng 6 nói riêng và 6 tháng đầu năm nói chung được duy trì ổn định, đáp ứng đủ thuốc cung ung cho các cơ sở khám chữa bệnh và nhu cầu điều trị của nhân dân, đảm bảo đủ thuốc phục vụ phòng chống dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt; không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc hay tăng giá thuốc đột biến; cơ bản tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát.

Về cơ bản, thị trường dược phẩm trong tháng 12 và cả năm 2020 được duy trì ổn định, đáp ứng đủ thuốc cung ứng cho các cơ sở khám chữa bệnh và nhu cầu điều trị của nhân dân, bảo đảm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt; không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc hay tăng giá thuốc đột biến.

Công tác quản lý giá thuốc: Theo thông tin do Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế: Trong tháng 12, ước giá trị sản xuất trong nước đạt khoảng 250 triệu USD, 12 tháng  2.840 triệu USD; Trị giá thuốc thành phẩm nhập khẩu 303 triệu USD, 12 tháng đạt 3.312 triệu USD; Trị giá nguyên liệu nhập khẩu: 35 triệu USD, 12 tháng đạt 422 triệu USD; Tổng giá trị tiền thuốc sử dụng là : 580 triệu USD, 12 tháng  đạt 6.000 triệu USD.

Về cơ bản, thị trường dược phẩm trong tháng 11 và 11 tháng năm 2020 được duy trì ổn định, đáp ứng đủ thuốc cung ứng cho các cơ sở khám chữa bệnh và nhu cầu điều trị của nhân dân, bảo đảm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt; không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc hay tăng giá thuốc đột biến.

(Theo Báo cáo Thị trường trong nước tháng 10/2020 của Tổ Thị trường trong nước – Bộ Công thương)

Về cơ bản, thị trường dược phẩm trong tháng 10 năm 2020 ổn định, đáp ứng đủ thuốc cung ứng cho các cơ sở khám chữa bệnh và nhu cầu điều trị của nhân dân, bảo đảm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt.

Công tác quản lý giá thuốc: Theo thông tin do Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế: Trong tháng 10, ước giá trị sản xuất trong nước đạt khoảng 230 triệu USD, 10 tháng ước đạt 2.340 triệu USD; Trị giá thuốc thành phẩm nhập khẩu 300 triệu USD, 10 tháng đạt 2.720 triệu USD; Trị giá nguyên liệu nhập khẩu: 23 triệu USD, 10 tháng đạt 23 triệu USD; Tổng giá trị tiền thuốc sử dụng là : 553 triệu USD, 10 tháng  đạt 4.594,2 triệu USD.

Dự báo xu hướng biện động thị trường dược phẩm tháng 11: Giá thuốc trên thị trường tháng 11 năm 2020 vẫn tiếp tục được duy trì bình ổn, đáp ứng đủ thuốc phục vụ công tác điều trị, không để xảy ra tăng giá đồng loạt, đột biến./.

Về cơ bản, thị trường dược phẩm trong tháng 8 năm 2020 ổn định, đáp ứng đủ thuốc cung ứng cho các cơ sở khám chữa bệnh và nhu cầu điều trị của nhân dân, bảo đảm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt.

Công tác quản lý giá thuốc: Theo thông tin do Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế: Trong tháng 8, ước giá trị sản xuất trong nước đạt khoảng 200 triệu USD, 8 tháng đầu năm ước đạt 1.900 triệu USD; Trị giá thuốc thành phẩm nhập khẩu 240 triệu USD; Trị giá nguyên liệu nhập khẩu: 24 triệu USD, ước 8 tháng đầu năm đạt 296 triệu USD; Tổng giá trị tiền thuốc sử dụng là : 450 triệu USD, ước 8 tháng đầu năm đạt 4.005 triệu USD.

(Theo Báo cáo Thị trường trong nước tháng 7/2020 của Tổ Thị trường trong nước –Bộ Công thương)

Về cơ bản, thị trường dược phẩm trong tháng 7 năm 2020 ổn định, đáp ứng đủ thuốc cung ứng cho các cơ sở khám chữa bệnh và nhu cầu điều trị của nhân dân, bảo đảm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt.

Theo thông tin do Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế: trong tháng 7, ước giá trị sản xuất trong nước đạt khoảng 250 triệu USD, 7 tháng đầu năm ước đạt 1.680 triệu USD; Trị giá thuốc thành phẩm nhập khẩu 270 triệu USD, 7 tháng đầu năm ước đạt 2.038 triệu tấn; Trị giá nguyên liệu nhập khẩu: 27 triệu USD, ước 7 tháng đầu năm đạt 274 triệu USD; tổng giá trị tiền thuốc sử dụng là : 550 triệu USD, ước 7 tháng đầu năm đạt 3.562 triệu USD.

(Theo Báo cáo Thị trường trong nước tháng 6/2020 của Tổ Thị trường trong nước – Bộ Công thương)

Theo báo cảo của tổ điều hành thị trường trong nước. 

Về cơ bản, thị trường dược phẩm trong tháng 5 năm 2020 ổn định, đáp ứng đủ thuốc cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và nhu cầu điều trị của nhân dân, bảo đảm đủ thuốc phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt.

Cùng với các giải pháp đã thực hiện từ đầu dịch, tháng 5/2020, bộ y tế (Cục Quản lý Dược) tiếp tục có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị theo diễn biến mới của tình hình dịch bệnh.

   Trong tháng qua, thị trường dược phẩm nhìn chung ổn định. Giá các mặt hàng thành phẩm sản xuất trong nước và nhập ngoại có thay đổi nhưng không nhiều. Một số mặt hàng có điều chỉnh tăng hoặc giảm nhẹ.