Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định biểu mẫu triển khai nội dung một số quy định tại Nghị định số 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về 29 biểu mẫu liên quan đến thủ tục công nhận, hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ do doanh nghiệp tự nghiên cứu và công bố công nghệ mới, sản phẩm mới được tạo ra tại Việt Nam từ kết quả trên; thủ tục mua sáng chế, sáng kiến. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực.

Toàn văn Dự thảo xem tại đây

Hiện Bộ tài chính đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật giá(sửa đổi). Toàn văn Dự thảo tại địa chỉ: http://vibonline.com.vn/du_thao/du-thao-luat-gia-sua-doi

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu và góp ý xin gửi về Ban pháp chế VCCI đồng thời gửi cho Hiệp hội trước ngày 5 tháng 7 năm 2022 theo địa chỉ:

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội:

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 - máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

 

Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam:

12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội

Email: office@vnpca.org.vn

Để kịp thời kiến nghị các biện pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực dược. Đồng thời, đánh giá một cách khách quan, toàn diện, đầy đủ kết quả đạt được cũng như các vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn để từ đó làm cơ sở cho việc đề xuất xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược 2016

Cục QLD đang tiến hành lấy ý kiến góp ý Dự thảo TT sửa đổi thông tư 01/2018/TT-BYT của BT Bộ Y tế quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu và cho ý kiến góp ý gửi về Hiệp hội trước ngày 16/2/2022 để Hiệp hội tập hợp gửi Cục QLD theo địa chỉ 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội và địa chỉ email: office@vnpca.org.vn.

(Công văn và DT đính kèm)

Bộ Tài Chính đang tiến hành lấy ý kiến góp ý DT TT thay thế thông tư 65/2017/TT-BTC vv ban hành danh mục hàng hóa XNK VN và thông tư số 09/2019/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC 

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu và cho ý kiến góp ý gửi về Hiệp hội trước ngày 16/2/2022 để Hiệp hội tập hợp gửi Bộ Tài Chính theo địa chỉ 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội và địa chỉ email: office@vnpca.org.vn.

DN xem DT tại địa chỉ: https://tongcuc.customs.gov.vn/index.jsp?pageId=2&aid=164305&cid=36

Hiện Bộ Y tế đang lấy ý kiến  Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 08/2010/TT-BYT quy định các thuốc phải thử tương đương sinh học và các yêu cầu đối với hồ sơ thử tương đương sinh học trong đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam(Bản Dự thảo ngày 4/9/2021).

Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu và cho ý kiến góp ý, góp ý xin gửi về Hiệp hội  trước ngày 30.9.2021 qua địa chỉ email: office@vnpca.org.vn để Hiêp hội tổng hợp gửi Cục QLD và VCCI.

Dự thảo tại đây: https://dav.gov.vn/info-document-272.html

Hiện tại, Tổng cục Hải quan đang xây dựng Dự thảo Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định các thông tin chi tiết về chương trình như mục đích, đối tượng, phạm vi áp dụng, điều kiện tham gia, cách thức tham gia, quyền lợi và thông tin cung cấp cho doanh nghiệp khi tham gia chương trình...Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa. 

Hiện tại, Bộ Tư pháp đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về yêu cầu về thẩm quyền, hoạt động xử phạt, lập biên bản xử phạt; ban hành, hủy bỏ quyết định xử phạt; thời hạn thực hiện xử phạt trong các trường hợp đặc biệt; công khai thông tin xử phạt; hình thức, thủ tục thu, nộp tiền phạt, tiền chậm nộp...Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu nội dung dự thảo tại website cục quản lý dược (tại đây) và cho ý kiến góp ý.

Góp ý xin gửi về Cục QLD trước ngày 10/8/2021 theo địa chỉ: 138A Giảng Võ, Hà Nội và hòm thư điện tử: quanlychatluongthuoc.qld@moh.gov.vn ; ndtoanvkn@gmail.com và gửi cho Hiệp hội theo địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà nội. email: office@vnpca.org.vn