Thực hiện Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành, trong 06 tháng đầu năm 2021, Cục Quản lý Dược đã tập trung hoàn thành giải quyết trên 9.000 hồ sơ trong tổng số trên 10.000 hồ sơ đề nghị duy trì hiệu giấy đăng ký lưu hành đã được tiếp nhận (hết hạn trước 31/12/2021). 

Cục Quản lý Dược đang tiếp tục tăng cường giải quyết các hồ sơ đề nghị gia hạn hiệu lực giấy đăng ký lưu hành (sau đây gọi tắt là hồ sơ gia hạn) hết hạn từ tháng 7-12 năm 2020 và đã ban hành 2.376 lượt công văn thông báo kết quả thẩm định. Cục Quản lý Dược đã nhận được 868 lượt bổ sung hồ sơ của các cơ sở đăng ký và còn 1.508 hồ sơ chưa được cơ sở đăng ký nộp bổ sung hồ sơ. Để đảm bảo nguồn cung ứng thuốc trên thị trường, Cục Quản lý Dược đề nghị các cơ sở đăng ký nhận được văn bản thông báo kết quả thẩm định hồ sơ gia hạn khẩn trương hoàn thiện và nộp hồ sơ bổ sung để Cục Quản lý Dược triển khai thẩm định, trình Hội đồng tư vấn xem xét gia hạn hiệu lực giấy đăng ký lưu hành

Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện đang tiến hành rà soát, tổng kết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Để tham gia hiệu quả vào công tác này, qua đó nhận diện chính xác các vấn đề, tìm giải pháp khắc phục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Đề nghị Doanh nghiệp chia sẻ thông tin, đánh giá về những bất cập, vướng mắc của Nghị định 155/2016/NĐ-CP và/hoặc chồng chéo giữa Nghị định 155/2016/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác liên quan đến quy định của Nghị định 155/2016/NĐ-CP.

Doanh nghiệp vui lòng nêu ngắn gọn các vướng mắc, bất cập và chỉ dẫn tới các quy định cụ thể trong các văn bản liên quan, nếu có.

Ý kiến xin gửi trước ngày 16/7/2021 theo địa chỉ:

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com


Thời gian: Từ 8h30 đến 11h00, Thứ tư ngày 12/05/2021

Địa điểm: Phòng họp Tổng công ty Dược, 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội

Nội dung: Tham vấn ý kiến Hiệp hội, doanh nghiệp về phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh dược – mỹ phẩm.

Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ký, ban hành Thông tư 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020  "Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành", trong đó quy định: