VCCI công bố chỉ số hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của các Bộ năm 2011
[21/01/2013 10:51:28]

     Ngày 28/12/2011, tại Hà Nội, VCCI phối hợp cùng Văn phòng chính phủ và Bộ Tư pháp, với sự hỗ trợ của Dự án Hỗ trợ thi hành Pháp luật về Hội nhập kinh tế của USAID đã tổ chức Lễ công bố Chỉ số hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của các Bộ năm 2011(Ministerial Effectiveness Index - MEI 2011).

     MEI 2011 đánh giá hiệu quả hoạt động pháp luật của 14 Bộ có liên quan chặt chẽ nhất tới doanh nghiệp dựa trên phản hồi điều tra của 207 Hiệp hội doanh nghiệp cấp trung ương và cấp tỉnh, đại diện cho trên 419.000 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh trong toàn quốc.

     Kết quả tổng hợp MEI 2011 cho thấy tất cả 14 Bộ đều có điểm tổng hợp nằm ở mức trung bình, với Bộ đạt điểm thấp nhất là 51,37/100 điểm, Bộ đạt điểm cao nhất là 59,01/100 điểm. Điểm trung bình của tất cả các Bộ là 54,53/100 điểm. Điểm số của các Bộ bám sát nhau ở tất cả các Chỉ số thành phần. Hai nhóm hoạt động các Bộ đạt điểm khá nhất là "xây dựng dự thảo VBQPPL" và "tổ chức thi hành pháp luật". Hai nhóm hoạt động mà các Bộ bị chấm điểm hiệu quả thấp nhất là" lấy ý kiến đối tượng chịu tác động khi soạn thảo VBQPPL" và "rà soát, kiểm tra, tổng kết thi hành pháp luật".

     Với kết quả này, MEI 2011 đưa ra một bức tranh toàn cảnh tuy không tối nhưng thiếu điểm sáng về hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của các Bộ, trong đó:

     Về tổng thể, không có Bộ yếu kém nhưng cũng không có Bộ khá, tốt; Giữa các Bộ với nhau, không có Bộ tụt hậu nhưng cũng không có Bộ nổi trội; Giữa các nhóm hoạt động pháp luật của các Bộ, những việc khó hoặc được giám sát chặt chẽ không bị các Bộ bỏ qua nhưng những việc ít phức tạp hơn, đòi hỏi sự chủ dộng và thiện chí nhiều hơn của Bộ thì các Bộ lại buông lỏng.

     Với đánh giá này, cộng đồng doanh nghiệp đã ghi nhận cố gắng của các Bộ trong việc thực hiện được vừa đủ các chức năng, nhiệm vụ của mình, nhưng họ chưa nhình thấy ở các Bộ những nỗ lực cần thiết để thực hiện các công việc của mình một cách hiệu quả.

     TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, cho rằng "Dựa vào kết quả MEI 2011, Chính phủ, các Bộ và cộng đồng có thể nhận biết một cách đấy đủ, hệ thống hơn thực trạng về hiệu quả hoạt động pháp luật về kinh doanh(từ soạn thảo đến thi hành) của các Bộ. MEI, vì vậy, góp phần vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết 009 của Bộ Chính trị ngày 09/12/2011 về xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật cũng như tăng cường giám sát, bảo đảm tính minh bạch trong quan hệ giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp".

     MEI là công cụ hữu hiệu góp phần cùng Nhà nước và xã hội xây dựng một môi trường chính sách, pháp luật hiệu quả hơn, thuận lợi hơn cho cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu lực của pháp luật, hiệu quả quản lý của Nhà nước, từ đó góp phần cải thiện khả năng cạnh tranh của Việt nam trong hội nhập kinh tế quốc tế.

     Tải về báo cáo Nghiên cứu MEI 2011 tại địa chỉ http://khaosat.vibonline.com.vn/Home/Index.aspx.