Góp ý dự thảo thông tư sửa đổi thông tư số 02, 03, 04 và 11/2018/TT-BYT (lần 2)
[14/05/2019 09:30:21]

Hiệp hội nhận được công văn số 6677/QLD-CL của Cục QLD ngày 08/05/2019 về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 02, 03, 04 và 11/2018/TT-BYT(lần 2) 

Để phù hợp với các quy định về điểu kiện kinh doanh, Cục QLD đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư:

Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc;

Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc;

Thông tư số 04/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 quy định về thực hành tốt phòng thí nghiệm;

Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

(Dự thảo thông tư đính kèm)

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu và cho ý kiến góp ý vào dự thảo thông tư nói trên. 

Góp ý xin gửi về Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam trước ngày 13/06/2019 theo địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội và địa chỉ email: office@vnpca.org.vn