Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Giang
[14/01/2010 14:26:48]

HIỆP HỘI SXKD DƯỢC

VIỆT NAM

Số: 205 /QĐ-HHD

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Hà Nội, ngày 15  tháng 8  năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận Hội viên chính thức

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ của Hiệp hội sản xuất và kinh doanh Dược Việt Nam;

Căn cứ vào kế hoạch phát triển Hội viên của Hiệp hội;

Căn cứ vào Đơn đăng ký gia nhập Hiệp hội sản xuất kinh doanh Dược Việt Nam của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Giang ngày 10/8/2009;

Căn cứ Nghị quyết của Ban thường trực ngày 13/8/2009 v/v kết nạp hội viên; xét đề nghị của Chánh văn phòng Hiệp hội,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận Hội viên chính thức của Hiệp hội sản xuất kinh doanh Dược Việt Nam:

     Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Giang

Có trụ sở tại: Số 224 Lê Lợi TP.Bắc Giang

ĐT: 02403828958, Fax: 02403854826

Lĩnh vực hoạt động chính: Kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế.

Điều 2. Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Giang có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội viên theo quy định tại Điều lệ và các quy định của Hiệp hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Hiệp hội, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng khu vực phía Bắc, các Hội viên và Công ty có tên tại Điều 1chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

 

     Nơi nhận:             

       - Các Ông, Bà Phó Chủ tịch HH;

       -  Như điều 3;      

       - Lưu VT. 

T/M. BAN CHẤP HÀNH

Chủ tịch

       Đã ký    

DS. Đỗ Văn Doanh