30 nhóm thuốc phải kê đơn và bán thuốc theo đơn
[03/08/2009 16:26:27]

  Để thực hiện Quyết định số 04/2008?QĐ-BYT ngày 01/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú,  ngày 06 tháng 03 năm 2008 Bộ đã có Công văn số 1517/BYT-KCB về việc hướng dẫn thực hiện quy chế trên. Công văn do Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh , thừa lệnh Bộ trưởng ký, ban hành.

     Các thuốc phải kê đơn và bán thuốc theo đơn được tạm thời quy định gồm 30 nhóm. Trong hướng dẫn không đưa ra danh mục thuốc cụ thể trong từng nhóm.
Bộ Y tế yêu cầu các Giám đốc Sở Y tế Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trương ương, Giám đốc cáC Bệnh viện, Viện có giường bệnh, Thủ trưởng Y tế các Ngành tổ chức triển khai nghiêm túc cũng như tổ chức thanh, kiểm tra giám sát thực hiện Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú. Danh mục 30 nhóm thuốc phải kê đơn, xin xem tại Công văn 1517 đính kèm.
( Tin : VPHH)