Tên công ty:
Công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương
Địa chỉ:
102 Chi Lăng - TP. Hải Dương - Tỉnh Hải Dương
Điện thoại:
0320 36250463
Fax:
0320 3853848
Email:
info@haidduonguoc.com
Website:
http://www.haiduongduoc.com
Người đại diện:
DS.Nguyễn Xuân Trang - Giám đốc
Giới thiệu: