Thông tư số 09/2010/TT-BYT ngày 28/04/2010 Vv quản lý chất lượng thuốc
[30/12/2010 09:48:12]

Thông tư này quy định các hoạt động về quản lý chất lượng thuốc trong quá trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành và sử dụng tại Việt Nam; quyền và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh thuốc, người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân liên quan đến chất lượng thuốc.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh thuốc và các đơn vị có liên quan đến hoạt động quản lý chất lượng thuốc tại Việt Nam.

Newsletter

Sign up to receive information periodically