Tên công ty:
STADA-VN Joint Venture Co., Ltd
Địa chỉ:
K63/1 Nguyen Thi Soc St., Xuan Thoi Đong ward, Hoc Mon Dist., HCM city
Điện thoại:
(848) 3718 1154 – 3718 2141
Fax:
(848) 37182140
Email:
stada@stada.com.vn
Website:
www.stada.com.vn
Người đại diện:
Giới thiệu:

Nguyên tắc đạo đức